Tuesday, 9 February 2016

With visit in ZOO - Do you like idea of the Zoo or not? / Co sądzicie o ZOO?


Ahoy!

A few days ago our Little Mole together with his friends went to visit the ZOO in Brno. Of course, the whole trip passed in the greatest "family" atmosphere. We could see different animals and have also a good time. 

Kilka dni temu Krecik ze swoimi przyjaciółmi wybrał się w odwiedziny do ZOO w Brnie. Oczywiście cała wycieczka minęła w jak najwspanialszej "rodzinnej" atmosferze. Mogliśmy zobaczyć różne zwierzątka i miło spędzić czas.

The ZOO in the capital of Moravia has 1,635 animals including 356 different species. I will not write much about it and write every animal`s name. If you are interested to know more about the ZOO and animals from there please visit THIS website.

During the walking around the zoo, I realized something that has not occurred to me before and my full consciousness did not take as a  fact. Well, one of my dear colleagues did mention few times that she did not approve keeping the animals at home. According to her, this is to some extent slavery. Hearing the opinion of her I never took it too seriously. It is of course part of the truth, but some animals without human assistance would simply not survive. I do not approve of keeping large dogs in blocks, but I would like to have a big pet, sometime in my future dream house with a garden. Therefore, passing next to the cages with the animals I remembered the opinion of my colleague and I began to deeply ponder over the idea of the zoo.
It is quite a hard topic, but I decided that I would try even a little ponder the life of animals in cages. Yes, even the word "cage" arouses chills on my skin. Try to imagine yourself in a locked room from which you can not get out. It is not nice is not it? In addition, you are away from other people and other animals come near to you, look at you, shout to you and banging on Your "box". And how would you feel then? Well? I do not think so. On the other hand, it is unclear under what conditions the animals were raised earlier. Maybe they were the weakest of the species, and their lives were in danger and they were somehow saved by man. We do know that. They could also be caught in their natural environment, to become "prisoners" of the human species. In the zoo, you can meet also  animals that were born there. Therefore, they do not know life outside of a zoo. This is sad. I am trying to imagine that I would have to live in just one place for the rest of my life with no chance of escape. This idea does not make me happy or hungry for such a life. I am rather a person, that can not sit in one place for too long, so the prospect of living in confinement, in one and the same place, surrounded by the same view does not quite convince me.


To sum up, watching different animals in the ZOO is a nice experience. However, when I think about the fact that these animals are forced to be there - it hurt me a little. Am I a bad person, that I visit zoos anyway. Maybe I'm too ignorant? My curiosity is, however, stronger than me, because I want to see these animals and watching them makes me feel good. And what is your opinion on this? Are you for or against the existence of the zoo? Please let me know in the comment section. 

==========================================================

W ZOO w stolicy Moraw można spotkać 1635 zwierząt w tym 356 różnych gatunków. Nie będę się tutaj rozpisywać i podawać, każdą nazwe. Zapraszam zainteresowanych na odwiedzenie strony ZOO <<tutaj>>.


Chodząc po ZOO uświadomiłam sobie coś, co do mnie wcześniej nie dochodziło i  moja pełna świadomość nie brała tego faktu pod uwagę. Otóż, jedna z moich serdecznych koleżanek kilka razy mi wspominała, że nie pochwala trzymania zwierząt w domu. Według niej jest to w jakimś stopniu niewolnictwo. Słysząc tą opinie, jakoś za bardzo się tym nie przejęłam. Jest w tym oczywiście część prawdy, ale niektóre zwierzęta bez pomocy człowieka po prostu by nie przeżyły. Nie pochwalam trzymania dużych psów w blokach, ale sama chciałabym mieć dużego pupila, kiedyś w przyszłości w moim wymarzonym domku z ogródkiem. Dlatego przechodząc obok klatek ze zwięrzętami, przypomniałam sobie o opinii mojej koleżanki i zacząłam się głębiej zastanawiać nad ideą ZOO.


Jest to dosyć ciężki temat, ale postanowiłam, że spróbuje chociaż trochę porozmyślać nad życiem zwierząt w klatkach. Właśnie, samo słowo "klatka" wzbudza już u mnie dreszcze. Wyobraźcie sobie, siebie, w zamkniętym pomieszczeniu z którego nie możecie się wydostać. Nie jest to miłe prawda? Dodatkowo, jesteście z dala od innych ludzi, a inne zwierzęta podchodzą do Was, przyglądają się Wam badawczo, krzyczą do Was i stukają w Waszą klatkę. I jak byście się wtedy czuli? Dobrze? Nie sądze. Z drugiej jednak strony, nie wiadomo do końca w jakich warunkach wcześniej zwierzęta się wychowywały. Może były to  najsłabsze jednostki danego gatunku, a ich życie było zagrożone i zostały w jakis sposób ocalone przez człowieka. Mogły również zostać złapane w swoim naturalnym środowisku, aby stać się "więźniami" gatunku ludzkiego. Tego też nie wiem. W ZOO znajdą się również takie zwierzęta, które się tam urodziły. Dlatego, nie znają życia poza ogrodem zoologicznym. Jest to smutne. Próbuje sobie wyobrazić, że musiałabym żyć w jednym miejscu do końca swojego życia bez szansy ucieczki. Ta myśl, nie sprawia, że jestem zadowolona czy spragniona takiego życia. Jestem raczej osobą, kóra nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu za długo, więc perspektywa życia w zamknięciu, w jednym, tym samym miejscu, otoczona tym samym widokiem nie za bardzo mnie przekonuje.


Podsumowując, oglądanie różnych zwierząt, których nie można zobaczyć na co dzień jest miłym doświadczeniem. Jednak, myśl o tym, że owe zwierzęta są tam z wymuszonej woli, trochę mnie boli. Czy jestem złym człowiekiem, że odwiedzam ogrody zoologiczne mimo to. Może jestem również ignorantką? Moja ciekawość jest jednak ode mnie silniejsza, gdyż chcę zobaczyć te zwierzęta, a oglądanie ich sprawia, we mnie dobre samopoczucie. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Jesteście za czy przeciwko istnieniu ZOO? Proszę podzielcie się swoją opinią w komentarzach.1 comment:

Thank you so much for stopping by and for leaving your comment :)
Hope to see you soon again!