Thursday, 21 January 2016

With visit to Villa Tugendhat in Brno / Z wizytą w Willi Tugendhatów

Ahoy!

We came back to our blog after a long break to describe to you our trip to the mysterious Villa. Villa Tugendhat is a historical building in the wealthy neighbourhood of Černá Pole in Brno (Czech Republic). Was designed by the German architect Ludwig Mies van der Rohe. Built of reinforced concrete between 1928 and 1930 for Fritz Tugendhat and his wife Greta, the villa soon became an icon of modernism.

Wróciliśmy na bloga po dłuższej przerwie, aby opisać Wam naszą wycieczkę do tajemniczej Willi.
Willa Tugendhatów w Brnie jest to luksusowy dom jednorodzinny i jest dziełem niemieckiego architekta Ludwiga Miesa van der Rohe. Willa została zbudowana w latach 1929-1930 dla przemysłowca Fritza Tugendhata i jego żony Grety w północnej części Brna, leżącego na Morawach w Czechach. Ten luksusowy dom stał się symbolem dla architektury modernistycznej.

Please read more to find more about this mysterious place / Aby dowiedzieć się więcej o tym tajemniczynm miejscu proszę o kliknięcie na czytaj więcejFrom the very beginning of our trip, we were surrounded by an aura of mystery. Firstly, we did know much about this place (certain was the fact that tickets were hard to get because we went there in the group, and the entrance to the English guide is only once a day and it's still in the group up to 15 people. The house was built in 1930 and looks like it was built like two years ago - nothing more). Secondly, we really wanted to know what is waiting for us there.


Od samego początku wycieczki otaczała nas aura tajemniczości. Po pierwsze tak naprawdę mało wiedzieliśmy o tym miejscu (pewne było to, iż bilety było ciężko dostać, gdyż wybraliśmy się tam grupą, a wejście z angielskim przewodnikiem jest tylko raz dziennie i to jeszcze w grupie max do 15 osób. Dom został zbudowany w latach 30-stych, a wygląda jakby był zbudowany z 2 lata temu). Po drugie bardzo chcieliśmy się dowiedzieć, co nas będzie tam czekało.History / Historia


As we mentioned at the beginning, the villa was built in 1930, so it is a building from the interwar period. The owner of the luxury home was a Jewish family that spend a lot of money to build this house. The cost was very high due to the unusual construction method, luxurious materials, and the use of modern technology for heating and ventilation. Unfortunately, because of its origin, the family could not have live long in his mansion. Fearing the Nazis, Tugendhat family left Czechoslovakia in 1938 and did never return.

Jak wspominaliśmy na początku Willa została wybudowana w roku 1930, tak więc jest to budynek z okresu międzywojennego. Właścicielami luksusowego domu była żydowska rodzina, która wydała sporo pieniędzy na wybudowanie tego dzieła. Niestety, z racji swojego pochodzenia rodzina nie mogła długo zamieszkać w swojej posiadłości. W obawie przed nazistami rodzina Tugendhatów opuściła jeszcze to istniałą Czechosłowację w roku 1938 i nigdy już do niej nie wróciła. 

After leaving Czechoslovakia by family Tugendhat villa was confiscated by the Gestapo in 1939 and used as an apartment and office; its interior was modified and many pieces disappeared. It suffered considerable damage during combat at the end of World War II and later when it served as quarters and stables for the Soviet military. It was partially repaired and used for various purposes (for example as a children's physiotherapy center) for several decades after World War II. On 26 August 1992, Václav Klaus and Vladimír Mečiar, the political leaders of Czechoslovakia, met there to sign the document that divided the country into the Czech Republic and Slovakia. Since 1994, the villa has been open to the public as a museum administered by the city of Brno.

Po opuszczeniu Czechosłowacji przez rodzinę Tugendhatów w willi osiedliło się Gestapo, które wykorzystało dom jako mieszkanie i biura. W tym czasie wnętrze budowli zostało zmodyfikowane i zniknęło z niej wiele sztuk. Willa poniosła znaczne szkody w trakcie walki pod koniec II wojny światowej, a później, kiedy służyła dla sowieckiej armii. Po II wojnie światowej willa stała się ona majątkiem państwa czechosłowackiego. Została częściowo naprawiona i wykorzystywana do różnych celów (na przykład jako centrum fizjoterapii dla dzieci). W 1992 r. w tym miejscu spotkali się przedstawiciele Czech i Słowacji w federacyjnej wówczas Czechosłowacji, którzy rozmawiali o jej podziale. Obecnie budynek należy do skarbu państwa.

An interesting fact is also that the dramatic history of the villa, and above all its inhabitants inspired writer Simon Mawer to write a highly acclaimed book "The Glass Room". As it was found out later the daughter of the former owners of villa Tugendhat Daniela Hammer-Tugendhat says that she and the whole family disapproves of the book:"For me, it is another theft. First, the Nazis took our house and now Mawer took our story. That novel isn't about our family, it is against our family. It makes me terribly angry." She also adds that despite Mawer claims that the book is not about the family Tugendhat, things will get mixed up and at the end everybody will believe that this is the true story of the house and the family:"Why did he invent such a Mickey Mouse-family where he tells incredible lies about my father? Can you imagine somebody writing a book about your parents full of lies? Without ever contacting anybody from the family? (...) It is not a good book. The only reason it got famous is because he wrote about the villa Tugendhat. For me, they are parasites that want to get their glory out of the house."

Ciekawym faktem jest również to, iż dramatyczne dzieje willi, a przede wszystkim jej mieszkańców zainspirowały pisarza Simona Mawera do napisania wysoko ocenionej książki "Szklany pokój". Jak się później okazało córka dawnych właścicieli Willi Tugendhatów Daniela Hammer-Tugendhat mówi, że ona i cała jej rodzina nie pochwala książki:. "Dla mnie jest to nastęna kradzież, po pierwsze, hitlerowcy ukradli nasz dom, a teraz Mawer zabrał sobie naszą historię. Ta powieść nie jest o naszej rodzinie, jest zaprzeczeniem mojej rodziny. Jest to dla mnie strasznie złe". Daniela dodaje również, że pomimo, iż Mawer twierdzi, że książka nie jest o rodzinie Tugendhatów, inni będą przekonani, że jest to prawdziwa historia domu i rodziny: "Dlaczego on wymyślił taką rodzinę Myszki Mickey, w którym opowiada niesamowite kłamstwa o moim ojcu? Czy można sobie wyobrazić kogoś, kto pisze książkę o twoich rodzicach pełnych kłamstw? Bez jakiegokolwiek kontaktu żadnego z członków rodziny? (...) To nie jest dobra książka. Jedynym powodem, że stała się sława, jest to,iż została napisana o Willi Tugendhatów. Oni są dla mnie pasożytami, które chcą zbudować sławę na tym domy. "
Construction / Konstrukcja
When we arrived at the place, Villa inconspicuous from the outside looked rather impressive. But it turned out that it consists of three floors, so is not so small like it looks from outside. At the top were a terrace, main hall, and rooms of the family. Spouses have separate bedrooms with social devices. There were also two children's bedrooms and room for a nanny.

Kiedy przyjechaliśmy na miejsce Willa niepozornie z zewnątrz wyglądała na niezbyt okazałą. Jednak okazało się, iż składa się ona z trzech kondygnacji, więc wcale taka mała nie była. Na samej górze znajdował się taras, główny hall oraz pokoje rodziny. Małżonkowie mieli oddzielne sypialnie z urządzeniami socjalnymi. Były tam również dwa pokoje dziecięce i pokój dla niani.

The first level of the house consists of the main living and social areas with the conservatory and the terrace, and the kitchen and servants' rooms. In the living room, you can find symbolically divided by curtains, wooden semicircular wall, an elegant wall of onyx, which changed color when exposed to the incident at a certain angle sunlight. It is this part of the most accounted in our taste. Great, proven and well-lit room did indeed impressive. Interiors were equipped with elegant furniture, designed with great sensitivity and style. The furniture was also designed by Ludwig Mies van der Rohe and are manufactured to this day.

Pierwszy poziom domu natomiast służył jako część mieszkalna i reprezentacyjna. Był symbolicznie podzielony kotarami, drewnianą półokrągłą ścianą, elegancką ścianą z onyksu, która zmieniała kolor pod wpływem padających pod określonym kątem promieni słonecznych. Właśnie ta część najbardziej przypadła nam do gustu. Wielki, okazały i bardzo dobrze oświetlony pokój robił naprawdę wielkie wrażenie. Wnętrza wyposażone były w eleganckie meble, zaprojektowane z dużym wyczuciem i stylem. Meble zostały zaprojektowane również przez Ludwiga Miesa van der Rohe i są produkowane do dnia dzisiejszego. Na pierwszym piętrze znajdowała się również okazała kuchnia. 

On the ground floor, there was a technical part of the building (the engine room for air technology, the boiler room, the engine room for power retracting of the windows, the laundry room, the dark room, the storage place for fur coats) and proved garden. At Villa is located also  the adjacent flat which was used by the building engineer and as a garage for two cars.

Na parterze znajdowała się część techniczna budynku (maszynownia technologii powietrza, kotłownia, pokój z silnikiem dla zasilania wciągania okien, pokój, pralnia, ciemny pokój, miejsce do przechowywania futra) oraz okazały ogród. Przy Willi znajduje się przyległe mieszkanie, które było przeznaczone dla dozorcy i jako garaż dla dwóch samochodów. 
Summary / Podsumowanie


Unfortunately, because of the fact that taking pictures was possible only for a fee, on the blog we present few photos of Villa from the terrace and the garden. We hope you learned something new and interesting from this note. For those who stay close to Brno, we recommend you to visiting Villa Tugendhat. You will be able to see how in 1930 the man was able to construct an imposing mechanism in the building and so much more.

Niestety, z racji tego, iż robienie zdjęć było możliwe jedynie za dodatkową opłatą, na blogu zamieszczamy zdjęcia Willi z tarasu i ogrodu. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i ciekawego. Dla osób, które przebywają bliska Brna polecamy odwiedzenie Willi Tugendhatów i zobaczenie jak w roku 1930 człowiek był zdolny do skonstruowania, imponującego mechanizmu w budynku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referances: 

http://www.tugendhat.eu/en/for-visitors/basic-information.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Willa_Tugendhat%C3%B3w
https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Tugendhat
http://www.czechtourism.com/pl/c/brno-unesco-tugendhat-villa/

No comments:

Post a Comment

Thank you so much for stopping by and for leaving your comment :)
Hope to see you soon again!